Kalbfleisch Advocaten Haarlem

Kalbfleisch Advocaten Haarlem

KLANTGERICHTE ADVOCATEN MET EXPERTISE

Kalbfleisch Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor gevestigd in een monumentaal pand in het centrum van Haarlem sedert 1946.

Kalbfleisch Advocaten biedt reeds sedert decennia een uitstekende juridische dienstverlening aan particulieren en bedrijven.

Wij hebben expertise op het terrein van letselschade, strafrecht en personen- en familierecht.

Maar onze expertise is breder. Zo hebben onze advocaten ook specialistische kennis van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en sociaal zekerheidsrecht. Ook in het burenrecht zijn wij helemaal thuis.

Ten slotte weet het midden- en kleinbedrijf de weg naar ons kantoor te vinden.

 

Whiplashletsel en de Hoge Raad

Op 20 december 2013 en 13 februari 2015 heeft de Hoge Raad twee belangrijke arresten gewezen als het gaat om whiplashletsel.   De arresten zijn slachtoffervriendelijk.   Een whiplash kan worden omschreven als een acceleratie – deceleratiemechanisme waarbij krachten inwerken op de nek, dat onder meer optreedt bij auto-ongevallen, met name bij aanrijdingen van achteren of de zijkant.   Slachtoffers worden geconfronteerd met tal van typische klachten als pijn in de nek, het hoofd, schouders en armen, duizeligheid, cognitieve problemen en ook psychologische veranderingen.   Voorheen werd een neuroloog als expertiserend arts ingeschakeld, die zou kunnen vaststellen of er sprake is van objectieve medische blijvende beperkingen, vast te stellen in een functioneel invaliditeitspercentage.   Aangezien objectief geen beperkingen kunnen worden vastgesteld, heeft de vereniging van neurologen aangegeven dat zij geen percentage functionele invaliditeit kunnen toekennen.   De Hoge Raad heeft echter beslist dat er geen vereiste bestaat van een medisch objectieve afwijking maar dat gekeken moet worden naar de plausibiliteit van de klachten en de beperkingen. Met andere woorden de jurist (rechter) heeft het laatste woord en zal moeten bekijken of de klachten reëel aanwezig en niet voorgewend en niet overdreven... Lees meer

Voorrang voor een sociale huurwoning door middel van een urgentieverklaring

In veel regio’s is er een tekort aan sociale huurwoningen om alle woningzoekenden aan een sociale huurwoning te helpen. De meeste mensen moeten daarom een paar jaar op een sociale huurwoning wachten.   Sommige mensen kunnen voorrang krijgen in hun zoektocht naar een sociale huurwoning. Voorrang wordt verleend indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. U dient, onder meer, 18 jaar of ouder te zijn, minimaal 1 jaar ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen in de gemeente waarin u de urgentie aanvraagt en buiten uw schuld om in een onhoudbare situatie te zijn beland. Daarnaast dient u aan te tonen dat het verlenen van voorrang op een sociale huurwoning voor u noodzakelijk is, omdat er bijvoorbeeld sprake is van een levensbedreigende situatie. Ook dient een direct verband te bestaan tussen het probleem en de woonsituatie.   Aan een urgentieaanvraag kunnen kosten zijn verbonden.   Indien de urgentieaanvraag wordt afgewezen kan hiertegen bezwaar worden gemaakt.   U kunt bij het indienen van een bezwaarschrift (en indien dit wordt afgewezen, bij het opstellen van een beroepschrift) rechtsbijstand van een advocaat vragen.   Indien u daarvoor in aanmerking komt kan hiervoor een verzoek om gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand worden ingediend. U dient dan veelal slechts een eigen bijdrage te betalen. Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt kan worden afgesproken welke kosten aan rechtsbijstand zijn... Lees meer

Beroep tegen een gedragsaanwijzing van de officier van justitie

Op grond van art. 509hh Wetboek van Strafvordering kan de officier van justitie in geval van verdenking van een strafbaar feit een gedragsaanwijzing geven aan een verdachte tegen wie ernstige bezwaren bestaan. Deze gedragsaanwijzing kan inhouden dat de verdachte niet in een bepaald gebied mag komen, geen contact mag hebben met bepaalde personen, zich op bepaalde tijdstippen moet melden of dat hij zich moet laten begeleiden bij hulpverlening. De officier van justitie moet deze gedragsaanwijzing schriftelijk bekend maken, waarbij de datum vermeld moet worden wanneer de gedragsaanwijzing ingaat en voor welke periode de gedragsaanwijzing geldt. Dit mag voor maximaal 90 dagen. Deze periode mag drie keer verlengd worden, als niet tijdig een onherroepelijk vonnis (waartegen geen rechtsmiddel meer openstaat) is gewezen. Tegen zo een gedragsaanwijzing en de verlenging kan je in beroep gaan bij de rechtbank. Opvallend is dat in de wet niet is vermeld binnen welke termijn het beroep ingesteld moet zijn. Het is dus niet aan een bepaalde termijn gebonden. Als het beroep eenmaal is ingesteld, beslist de rechtbank zo spoedig mogelijk. Ook voor wat betreft de beslissing van de rechtbank is in wet dus niet vastgelegd binnen welke termijn dit dient te gebeuren.... Lees meer