Kalbfleisch Advocaten Haarlem

Kalbfleisch Advocaten Haarlem

KLANTGERICHTE ADVOCATEN MET EXPERTISE

Kalbfleisch Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor gevestigd in een monumentaal pand in het centrum van Haarlem sedert 1946.

Kalbfleisch Advocaten biedt reeds sedert decennia een uitstekende juridische dienstverlening aan particulieren en bedrijven.

Wij hebben expertise op het terrein van letselschade, strafrecht en personen- en familierecht.

Maar onze expertise is breder. Zo hebben onze advocaten ook specialistische kennis van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en sociaal zekerheidsrecht. Ook in het burenrecht zijn wij helemaal thuis.

Ten slotte weet het midden- en kleinbedrijf de weg naar ons kantoor te vinden.

 

Ontslag werknemer op eigen verzoek

Het is vaste jurisprudentie dat er hoge eisen worden gesteld aan het ontslag op eigen verzoek van een werknemer. Zelf ontslag nemen kan namelijk zeer negatieve gevolgen hebben voor een werknemer en als een werknemer in een zodanige gemoedstoestand verkeert (bijvoorbeeld boos of verdrietig of gefrustreerd) dat hij de gevolgen van zijn ontslagname niet kan overzien, kan hij hier op een later moment spijt van krijgen en zijn ontslagname terug willen draaien.   Bij een ontslag op eigen verzoek moet er sprake zijn van een duidelijke en ondubbelzinnige wilsverklaring van de werknemer. Het heeft dan de voorkeur dat er een schriftelijke verklaring van de werknemer ligt waarmee hij zijn ontslag indient.   Geregeld komt het echter voor dat een werknemer ‘uit boosheid’ roept dat hij ontslag neemt. Het is dan aan de werkgever om actief te bekijken of de werknemer daadwerkelijk ontslag wilde nemen. Daarbij moet de werkgever onder andere letten op de gemoedstoestand van de werknemer op het moment van ontslagname en of de werknemer de gevolgen van zijn ontslag kan overzien, zoals het wellicht niet ontvangen van een WW-uitkering. Er geldt dus een informatieplicht aan de zijde van de werkgever en een werkgever zou, indien een werknemer mondeling ontslag neemt, een korte bevestiging van het gesprek kunnen opstellen, waarin hij de gevolgen van het ontslag benoemt en aan de werknemer een bedenktijd geeft, zodat de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld over zijn ontslag na te denken en eventueel juridisch advies kan... Lees meer

Toestemming van gezaghebbende ex-partner voor verhuizing met kinderen na scheiding

Stel: U bent gescheiden. U heeft een kind met uw ex-partner en u heeft beiden het gezag over dit kind. Uw kind heeft hoofdverblijfplaats bij uw ex-partner. Mag uw ex-partner dan zonder uw toestemming met uw kind verhuizen naar bijvoorbeeld een andere woonplaats of zelfs naar het buitenland?   Uw ex-partner moet u om toestemming voor de verhuizing te vragen. Geeft u die toestemming, dan kan uw ex-partner met het kind verhuizen. Geeft u die toestemming niet dan moet uw ex-partner bij de rechtbank om vervangende toestemming voor de verhuizing met het kind vragen.   Er kan dan een (kort geding-) procedure worden gestart om de ex-partner met uw kind te verplichten terug te keren naar de oorspronkelijke woonplaats.   De rechtbank zal dan, gezien de wijziging van de hoofdverblijfplaats van een kind en de verhuizing, aan de volgende in de rechtspraak ontwikkelde criteria toetsen: 1) het recht of belang van de verhuizende ouder om te verhuizen en de vrijheid om zijn leven opnieuw in te richten; 2) de noodzaak om te verhuizen; 3) de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid; 4) de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor het kind en de andere ouder te verzachten/compenseren; 5) de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg; 6) de rechten van de andere ouder en het kind op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving, de verdeling van zorgtaken en de continuïteit van de zorg; 7) de frequentie van het contact tussen het kind en de andere ouder voor en na de verhuizing;... Lees meer

Aansprakelijkheid van de Staat bij onrechtmatig strafvorderlijk optreden

Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad kan de Nederlandse Staat uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor schade voortvloeiend uit de toepassing van strafvorderlijke dwangmiddelen indien het dwangmiddel is toegepast in strijd met de wet dan wel wanneer sprake is van veronachtzaming van fundamentele vereisten (zie: HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV6956).   Daarnaast kan de Staat aansprakelijk worden gesteld indien achteraf uit het strafvorderlijk onderzoek blijkt – uit bijvoorbeeld een einduitspraak of anderszins – dat de verdenking van een strafbaar feit jegens een verdachte ten onrechte heeft bestaan.   Op het moment dat u derhalve verdachte bent (geweest) en de politie bijvoorbeeld (veel) schade tijdens de doorzoeking van uw woning of auto heeft toegebracht dan kunt u onder de voornoemde voorwaarden aanspraak maken op een schadevergoeding van de... Lees meer