Kalbfleisch Advocaten Haarlem

Kalbfleisch Advocaten Haarlem

KLANTGERICHTE ADVOCATEN MET EXPERTISE

Kalbfleisch Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor gevestigd in een monumentaal pand in het centrum van Haarlem sedert 1946.

Kalbfleisch Advocaten biedt reeds sedert decennia een uitstekende juridische dienstverlening aan particulieren en bedrijven.

Wij hebben expertise op het terrein van letselschade, strafrecht en personen- en familierecht.

Maar onze expertise is breder. Zo hebben onze advocaten ook specialistische kennis van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en sociaal zekerheidsrecht. Ook in het burenrecht zijn wij helemaal thuis.

Ten slotte weet het midden- en kleinbedrijf de weg naar ons kantoor te vinden.

 

HUISHOUDELIJKE HULP IN DE WMO 2015

Op 1 januari 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 in werking getreden. Wat betekende dit voor de huishoudelijke hulp van belanghebbenden? In vier uitspraken van 8 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat huishoudelijke hulp door de gemeente dient te worden vergoed als maatwerkvoorziening. Dit betekent dat huishoudelijke hulp niet kan geweigerd omdat het een algemeen gebruikelijke voorziening zou zijn. Ook betekent het treffen van een maatwerkvoorziening, dat onderzoek moet worden gedaan naar de individuele situatie. Tot dusverre heeft de Centrale Raad van Beroep alleen de criteria en de protocollen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als onderzoeksnormen geaccepteerd. Het is de gemeente dus niet toegestaan om subjectieve criteria te vermelden in de beleidsregels, zoals: “een schoon en leefbaar huis”. Ook mag de gemeente de huishoudelijke hulp niet indiceren met verwijzing naar een algemene voorziening. Indien de gemeente de norm aanscherpt door bijvoorbeeld twee uur huishoudelijke hulp te indiceren, terwijl voorheen vier uur huishoudelijke hulp was geïndiceerd, kan dit alleen op basis van zorgvuldig individueel onderzoek.... Lees meer

Boete DUO studiefinanciering altijd 50% van het terug te vorderen bedrag?

Op 1 juni 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep een belangrijke uitspraak gedaan voor studenten van wie wordt gesteld dat zij een onjuist BRP-adres hebben opgegeven. Ten eerste stelt de Centrale Raad van Beroep dat de bewijslast rust op DUO en niet op de student. Meestal is dit gebaseerd op een huisbezoek op het BRP-adres van de studerende en soms het adres van de ouders en of een buurtonderzoek. Het resultaat wordt geëxtrapoleerd naar het verleden, zonder dat hieraan bewijzen ten grondslag liggen. Volgens de Centrale Raad van Beroep mag dit maximaal 12 maanden. Indien er twijfel bestaat over het antwoord of de studerende gehandeld heeft in strijd met de Wet Studiefinanciering, dient het voordeel van de twijfel aan de studenten te worden gegund. Voor wat betreft de hoogte van de boete is de standaardregel dat 50% van het bedrag dat wordt teruggevorderd, als boete wordt opgelegd. Immers, moeilijk denkbaar is dat overschrijving naar een ander adres niet opzettelijk wordt geregeld en evenmin laat zich gemakkelijk denken dat een studerende na een weloverwogen overschrijving niet verhuist zonder dat hij zich daarvan bewust is. Van verminderde verwijtbaarheid zal slechts bij een gering deel van de gevallen sprake zijn. Echter, als gevolg van bijzondere omstandigheden, kan hier wel sprake van zijn. Bijvoorbeeld bij onachtzaamheid, waardoor een overschrijving naar het nieuwe adres niet tijdig is geschied, dan wel dat de student een onjuiste keuze heeft gemaakt bij verblijf op meerdere adressen ten gevolge van bijzondere omstandigheden. Er zijn derhalve genoeg verweren aan te voeren tegen de terugvordering van studiefinanciering cq het opleggen van een boete van 50% van het terug te... Lees meer

Transitievergoeding van werkgever bij ontslag werknemer

Bent u langer dan twee jaar als werknemer bij uw werkgever in dienst geweest en is de werkgever degene die uw arbeidsovereenkomst opzegt of ontbindt? Dan kunt u aanspraak maken op de betaling van een transitievergoeding door uw werkgever.   Ook als uw werkgever ernstig verwijtbaar tegenover u heeft gehandeld dan kunt u, onder meer, voor een transitievergoeding in aanmerking komen.   De wijze waarop de hoogte van de transitievergoeding moet worden berekend is in het Burgerlijk Wetboek geregeld (artikel 7:673).   Voor de eerste tien jaren dat u werkzaam bent geweest dient u een zesde van uw maandloon te nemen voor elke periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. De transitievergoeding bedraag maximaal € 75.000,- of een bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over twaalf maanden indien dat loon hoger is dan dat bedrag.   Mocht u met uw werkgever in onderhandeling willen gaan over de hoogte van het bedrag dan kan de kantonrechtersformule (een wijze van berekenen die voorafging aan de huidige regeling van de transitievergoeding) een leidraad vormen voor de onderhandelingen.   U kunt altijd een advocaat raadplegen over de ontbinding of opzegging van uw overeenkomst door uw werkgever en de transitievergoeding. Ook bij onderhandelingen met uw werkgever kan rechtsbijstand waardevol zijn. Veelal betaalt de werkgever de kosten voor de... Lees meer