Kalbfleisch Advocaten Haarlem

Kalbfleisch Advocaten Haarlem

KLANTGERICHTE ADVOCATEN MET EXPERTISE

Kalbfleisch Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor gevestigd in een monumentaal pand in het centrum van Haarlem sedert 1946.

Kalbfleisch Advocaten biedt reeds sedert decennia een uitstekende juridische dienstverlening aan particulieren en bedrijven.

Wij hebben expertise op het terrein van letselschade, strafrecht en personen- en familierecht.

Maar onze expertise is breder. Zo hebben onze advocaten ook specialistische kennis van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en sociaal zekerheidsrecht. Ook in het burenrecht zijn wij helemaal thuis.

Ten slotte weet het midden- en kleinbedrijf de weg naar ons kantoor te vinden.

 

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Voor 1 januari 2012 bouwde de zieke werknemer alleen vakantiedagen op gedurende de laatste zes maanden van zijn ziekte.   Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese hof van Justitie, is de wet gewijzigd per 1 januari 2012 en bouwen zieke werknemers vakantiedagen op tijdens de gehele ziekteperiode.   De Hoge Raad heeft op 18 september 2015 geoordeeld dat zieke werknemers hun schade vergoed kunnen krijgen voor het verlies van vakantiedagen, ook voor 1 januari 2012.   Indien u voor 1 januari 2012 langer dan een half jaar ziek bent geweest, heeft het derhalve zin te onderzoeken of u recht heeft op schadevergoeding van de... Lees meer

De omgangsondertoezichtstelling

Een minderjarige kan soms door de kinderrechter onder toezicht worden gesteld om daarmee te bewerkstelligen dat er omgang tussen de minderjarige en een van zijn ouders tot stand komt. Deze ‘omgangsondertoezichtstelling’ komt niet vaak voor en er zijn hoge eisen aan gesteld om deze op te kunnen leggen. Het is vaste rechtspraak dat de kinderrechter in het geval van een omgangsondertoezichtstelling moet aangeven op grond van welke gegevens hij van oordeel is dat de wettelijke gronden voor ondertoezichtstelling aanwezig zijn. De Hoge Raad heeft dit in de uitspraak van 19 februari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:295) nog eens bevestigd. De kinderrechter zal in de oordeelsvorming moeten betrekken of de ernstige bedreiging voor de zedelijke of geestelijke belangen van de minderjarige kunnen worden afgewend door het inzetten van andere, minder ingrijpende maatregelen dan een ondertoezichtstelling. De kinderrechter moet verder onderzoeken of deze andere middelen al hebben gefaald of te voorzien is dat deze middelen zullen falen. Verder worden er hoge eisen gesteld aan de motivering van de toewijzing van de verzochte ondertoezichtstelling. Voordat een minderjarige onder toezicht kan worden gesteld vanwege een omgangsregeling moet dus eerst aan strenge voorwaarden worden... Lees meer

Recht op aanwezigheid van een advocaat tijdens het politieverhoor

Met ingang van 1 maart 2016 heeft een aangehouden verdachte het recht op de aanwezigheid van een advocaat tijdens zowel het eerste verhoor bij de politie, als tijdens de daaropvolgende politieverhoren. Eerder had een verdachte slechts het recht om voorafgaand aan het eerste verhoor bij de politie een advocaat te raadplegen, de zogenaamde consultatiebijstand. De Hoge Raad besliste op 22 december 2015 dat de rechten van de verdachte dienden te worden uitgebreid en dat de verdachte het recht heeft op verhoorbijstand. De Hoge Raad zet hiermee druk op de implementatie van de Europese richtlijn “Access to a lawyer”, welke richtlijn uiterlijk op 27 november 2016 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd dient te zijn. Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming is dit een positieve ontwikkeling. Voorafgaand aan elk verhoor dient de verdachte te worden gewezen op zijn recht op bijstand van een raadsman/vrouw. De verdachte kan uitdrukkelijk, dan wel stilzwijgend, afstand doen van dit recht. Dit dient ondubbelzinnig te gebeuren. Op het moment dat een aangehouden verdachte niet in de gelegenheid is gesteld zich bij zijn verhoor te laten bijstaan door een advocaat, dan levert dit een vormverzuim op binnen het politieonderzoek. De rechter die de zaak behandelt kan hier, naar aanleiding van een verweer daartoe, een rechtsgevolg aan... Lees meer