Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Kalbfleisch Advocaten is een maatschap, die bestaat zowel uit natuurlijke personen als uit rechtspersonen. Een lijst van de leden van de maatschap zenden wij u op uw verzoek kosteloos toe.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over Kalbfleisch Advocaten wordt hieronder verstaan zowel de maatschap als geheel, als de leden van de maatschap, de advocaten in dienst van de maatschap, en de overige medewerkers.

Artikel 2 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdracht door Kalbfleisch Advocaten is aanvaard door een van de aan Kalbfleisch Advocaten verbonden advocaten.
 2. Kalbfleisch Advocaten is vrij te bepalen welke persoon de opdracht uitvoert, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Kalbfleisch Advocaten jegens opdrachtgever enlof derden gezamenlijk voor het vergoeden van schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag waarop de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Kalbfleisch Advocaten beperkt tot maximaal het bedrag van de declaraties in de desbetreffende zaak. Bij het inschakelen van derden door Kalbfleisch Advocaten zal Kalbfleisch Advocaten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Kalbfleisch Advocaten is echter voor tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De opdrachtgever stemt er mee in dat Kalbfleisch Advocaten aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens de opdrachtgever aanvaardt.

Artikel 4 Honorarium

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is opdrachtgever het overeengekomen honorarium (bestaande uit een tijdsevenredig tarief of anderszins), vermeerderd met verschotten, eventuele kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
 2. Kalbfleisch Advocaten is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen.
 3. Kalbfleisch Advocaten is voorts gerechtigd het honorarium per 1januari van elk jaar aan te passen.
  In zaken die behandeld worden op basis van een toevoeging geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op basis van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 5 Facturen

De betalingstermijn van declaraties van Kalbfleisch Advocaten bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 6 Bewaartermijn

Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven jaar na beëindiging van de overeenkomst worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Artikel 7 Toepasselijk recht

Op de tussen Kalbfleisch Advocaten en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

» Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade (pdf – 28 kB)